Sa diplomama pet fakulteta ne može se u državnu upravu

Prema zakonskim odbredbama o visokom obrazovanju BiH, prilikom zapošljavanja u državnim institucijama, ne priznaju se diplome izdate od strane Slobomir P Univerziteta sa Odjeljenima u Bijeljini i Doboju, Visoke medicinske škola zdravstva u Doboju, Visoke škole za ekonomiju i informatiku u Prijedoru, kao ni Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo i Visoke škole "Koledž kozmetologije i estetike" Banja Luka.

To su visokoškolske ustanove koje su u registru Agencije za visoko obrazovanje RS, ali još nisu upisane i u  registar Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BIH. Jer, prema pravnom tumačenju, odnosno mišljenju nadležnog Ministarstva civilnih poslova BiH, za rad u javnim ustanovama priznate su samo diplome koje izdaju visokoškolske ustanove upisane u registar Agencije HEA BiH.

Ministarstvo civilnih poslova je u odgovoru, potpisanom od strane ministrice Ankice Gudeljević, decidno navelo članove i alineje sa pojašnjenjima pojmova Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, na prethodni upit neformalne grupe studenata “STOP neakreditovanim fakultetima - Inicijativa neformalne grupe mladih Republike Srpske”.

„Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH u članu 54 stav 1 utvrđeno je da će nadležni državni organi, te drugi organi i organizacije u BiH, u svrhu zaposlenja ili javne funkcije, priznavati samo one akademske stepene i diplome koje izdaju akreditovane visokoškolske ustanove. Navedena odredba Okvirnog zakona time akreditaciju propisuje kao obavezan vid osiguranja kvaliteta“, stoji, između ostalog, u odgovoru iz ovog ministrastva.

Pritom su pobrojani svi nadležni na nivou BiH, entitetima i Brčko distriktu, koji su zaduženi za provođenje procesa akreditacije, te da propisi svih nadležnih obrazovnih vlasti moraju biti usklađeni sa odredbama Okvirnog zakona i Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG 2015).

„Konačan ishod procesa akreditacije jeste upis visokoškolske ustanove u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova U BiH, koji vodi HEA BiH, nakon što ocijeni da je rješenje o akreditaciji usklađeno sa minimalnim standardima u području visokog obrazovanja i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH“, ovim tumačenje su, ipak se čini, otklonjene sve dosadašnje nedoumice i različita tumačenja zakona kada je u pitanju priznavanje diploma.

Ministarstvo u svom tumačenju zaključuje i da je vođenje državnog registra akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH dato u nadležnost HEA BIH, koja je dužna da učini javno dostupnim listu akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH.

Lj. Đuri